Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Hải Châu Đà Nẵng

Có 14584 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Hải Châu Đà Nẵng. Các công ty tại Quận Hải Châu Đà Nẵng tập trung chủ yếu ở Phường Hoà Cường Bắc 1363 công ty, Phường Thạch Thang 1204 công ty, Phường Hải Châu I 1173 công ty, Phường Hoà Cường Nam 1111 công ty, Phường Hoà Thuận Tây 881 công ty, Phường Phước Ninh 698 công ty, Phường Thanh Bình 679 công ty, Phường Thuận Phước 555 công ty, ...